นิทรรศการพิเศษ

image icon app

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SMART MUSEUM

image logo smart museum
image download app on app store image download app on goole play

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

โบราณสถานและโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

นิทรรศการภาพวาด "จิตรกรรมมีชีวิต"

ค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกับแมชชีนเลิร์นนิง

เข้าชมพิพิธภัณฑ์

นิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

โบราณวัตถุเสมือนจริง 360 องศา

  • ภาชนะดินเผาสามขา

  • ประติมากรรมดินเผา รูปอสูร

  • แพรห่มสำหรับสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้าฝ่ายใน

  • ฉากประดับมุข

  • พระที่นั่งประพาสโถง

เดิน ชม เล่น ไปกับพิพิธภัณฑ์เสมือน

ค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกับแมชชีนเลิร์นนิง

เข้าชมพิพิธภัณฑ์
ชมนิทรรศการผ่านเทคโนโลยี AR และ VR

สัมผัสประสบการณ์แบบ 360 องศา

เข้าชมพิพิธภัณฑ์