โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พระพิมพ์
ถลาง
พระพิมพ์
ถลาง
พระพิมพ์
ถลาง
พระพิมพ์
ถลาง
พระพิมพ์
ถลาง
พระพิมพ์
ถลาง
พระพิมพ์
ถลาง
พระพิมพ์
ถลาง
พระหัตถ์สำริด
ถลาง
เศษภาชนะดินเผามีตัวอักษรโบราณ (ทมิฬ-พราหมี)
ถลาง
เศษภาชนะดินเผามีตัวอักษรโบราณ (ทมิฬ-พราหมี) (ถ้าเขียนด้วยตัวอักษรพราหมี อาจจะอ่านได้ว่า “”pu aa”” ซึ่งเป็นคำที่ไม่มีความหมาย)
ถลาง
เศษภาชนะดินเผามีตัวอักษรโบราณ (พราหมี)
ถลาง