เศียรพระพุทธรูปกะไหล่ทอง
ปราจีนบุรี
เทวรูปสี่กร
ปราจีนบุรี
พระคเณศ
ปราจีนบุรี
เทวดาประนมหัตถ์
พระนคร
เศียรนาค
พระนคร
ชิ้นส่วนท่อนล่างประติมากรรมบุคคล
พระนคร
เทวดา (นางอัปสร)
พระนคร
ส่วนยอดเจดีย์
พระนคร
ชิ้นส่วนรั้ว (เสาและราวกั้น)
พระนคร
เครื่องประดับยอดจั่ว ลายเทพนม เคลือบสีขาวลายน้ำตาล
พระนคร
สิงห์สังคโลก
พระนคร
เครื่องประดับยอดจั่ว
พระนคร