เครื่องมือหิน
บ้านเก่า
หีบหมากทองคำลงยาประดับเพชร พร้อมลูกหีบ 3 หีบ (หีบ 30 ปี)
พระนคร
พระมาลาตุ้มปี่
พระนคร
ฉลองพระองค์ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระนคร
แพรห่มสำหรับสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้าฝ่ายใน
พระนคร
ฉลองพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
พระนคร
โต๊ะ
พระนคร
ตะเกียงรูปช้างล้อม 4 เชือก
พระนคร
ราวพระแสงง้าว
พระนคร
พระแท่นนาควาง พระแสง
พระนคร
แม่พิมพ์พระพิมพ์ปางลีลากรอบสามเหลี่ยม
พระนคร
แม่พิมพ์ลาย
พระนคร