กลองชนะเงิน
พระนคร
กลองชนะซ้าย
พระนคร
แตรฝรั่ง
พระนคร
แตรงอน
พระนคร
สังข์
พระนคร
มโหระทึกยางแดง
พระนคร
กลองวินิจฉัยเภรี
พระนคร