โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ชามิเซ็ง
คลังกลาง
ชุดข้าราชการ
คลังกลาง
พระปรางค์จำลอง
คลังกลาง
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
คลังกลาง
โต๊ะทรงงาน
คลังกลาง
พัดรองที่ระลึกในงานเฉลิมพระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ ณ พระราชวังบางปะอิน
คลังกลาง
พัดรองที่ระลึกพระราชพิธีโสกันต์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
คลังกลาง
พระมาลัย
คลังกลาง
เกวียน (ระแทะ)
คลังกลาง
เกวียน (ระแทะ)
คลังกลาง
ชิ้นส่วนประดับสะพานเฉลิมหล้า
คลังกลาง
อานม้าประดับมุก
คลังกลาง