• นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 “สยามเมืองยิ้ม”
    นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 หัวข้อ “สยามเมืองยิ้ม” แสดงถึงความสุขสงบร่มเย็นของประเทศไทย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร อุปนิสัยที่งดงาม และความโอบอ้อมอารีของคนไทย แฝงไว้ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของแผ่นดินทองที่บรรพบุรุษรักษาไว้ให้แก่ลูกหลาน อีกทั้งยังสามารถตีความได้ถึงความเป็นอยู่อันเรียบง่ายและอบอุ่น การดำเนินชีวิตด้วยแนวคิดด้านบวก และความสุขที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายด้วยรอยยิ้ม ผ่านการนำเสนอผลงานรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ทั้งในรูปแบบรูปธรรม (Realistic) หรือ ศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art)