โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ชิ้นส่วนกลองมโหระทึก
รามคำแหง
พระพุทธเจ้าประทับยืนเหนือพนัสบดี
รามคำแหง
พระพุทธรูป
รามคำแหง
ชิ้นส่วนกลองมโหระทึก
รามคำแหง
เครื่องมือหิน
รามคำแหง
พระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
รามคำแหง
เศียรพระศิวะ
รามคำแหง
เทวดาประนมหัตถ์
รามคำแหง
ยักษ์แบก
รามคำแหง
พระหริหระ
รามคำแหง
พระสถูปจำลอง
รามคำแหง
ส่วนองค์พระพุทธรูป
รามคำแหง