Click and drag
to move panorama

Zoom in / Zoom out

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

ศิวโมกขพิมาน

preview map
preview map
preview map
preview map

พระตำหนักแดง

preview map
preview map
preview map

พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข โลหศิลป์

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

พระที่นั่งอุตราภิมุข ห้องผ้า

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

พระที่นั่งทักษิณาภิมุข นาฏดุริยางค์1

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

พระที่นั่งบูรพาภิมุข ห้องอาวุธ

preview map
preview map
preview map
preview map

พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์
  • ชั้น 1
  • ชั้น 2

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

ห้องประวัติศาสตร์โบราณคดีรัตนโกสินทร์

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

ห้องประวัติศาสตร์โบราณคดีอยุทธยา

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

พระที่นั่งวสันตพิมาน(ล่าง)

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

พระที่นั่งวสันตพิมาน(บน)

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

โถงกลางเพื่อไปพระที่นั่งวสันตพิมาน

preview map
preview map

พระที่นั่งพรหมเมศธาดา(ล่าง)

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

พระที่นั่งพรหมเมศธาดา(บน)

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

ห้องปฤษฏางคภิมุข

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

ห้องมุกเด็จ

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

ห้องพระที่นั่งภิมุขมณเฑียร

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

ห้องพระที่นั่งภิมุขมณเฑียร (ชั้นบน)

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

สวน

preview map
preview map
preview map
preview map

สวน

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ห้องพระที่นั่งภิมุขมณเฑียร