พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (พระโพธิสัตว์กวนอิม)
พระตำหนักสวนปทุม
ท้าววิรุฬหก
พระตำหนักสวนปทุม
ท้าววิรูปักข์
พระตำหนักสวนปทุม
ท้าวเวสสวัณ
พระตำหนักสวนปทุม
ท้าวธตรฐ
พระตำหนักสวนปทุม
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (พระโพธิสัตว์กวนอิม)
พระตำหนักสวนปทุม
พระโพธิสัตว์อุษณีษวิชัย
พระตำหนักสวนปทุม
ไฉ่ซิ่งเอี๊ย (ชัมภละ)
พระตำหนักสวนปทุม
พระพุทธเจ้าน้อย (พระโพธิสัตว์ปางประสูติ)
พระตำหนักสวนปทุม
กวนอู
พระตำหนักสวนปทุม
พระสังกัจจายน์ (พระมหากัจจายนเถระ)
พระตำหนักสวนปทุม
พระเมตไตรยะ (มิล่อฮุด)
พระตำหนักสวนปทุม