Click and drag
to move panorama

Zoom in / Zoom out

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

ศิวโมกขพิมาน

preview map
preview map
preview map
preview map

พระตำหนักแดง

preview map
preview map
preview map

พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข โลหศิลป์

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

พระที่นั่งอุตราภิมุข ห้องผ้า

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

พระที่นั่งทักษิณาภิมุข นาฏดุริยางค์1

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

พระที่นั่งบูรพาภิมุข ห้องอาวุธ

preview map
preview map
preview map
preview map

พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์
  • ชั้น 1
  • ชั้น 2

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

ห้องประวัติศาสตร์โบราณคดีรัตนโกสินทร์

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

ห้องประวัติศาสตร์โบราณคดีอยุทธยา

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

พระที่นั่งวสันตพิมาน(ล่าง)

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

พระที่นั่งวสันตพิมาน(บน)

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

โถงกลางเพื่อไปพระที่นั่งวสันตพิมาน

preview map
preview map

พระที่นั่งพรหมเมศธาดา(ล่าง)

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

พระที่นั่งพรหมเมศธาดา(บน)

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

ห้องปฤษฏางคภิมุข

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

ห้องมุกเด็จ

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

ห้องพระที่นั่งภิมุขมณเฑียร

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

ห้องพระที่นั่งภิมุขมณเฑียร (ชั้นบน)

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

สวน

preview map
preview map
preview map
preview map

สวน

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ห้องพระที่นั่งภิมุขมณเฑียร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่บริเวณ “พระราชวังบวรสถานมงคล” หรือ “วังหน้า” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2325 ในคราวเดียวกับพระบรมมหาราชวัง พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชถึง 5 พระองค์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราช พระราชวังแห่งนี้จึงว่างลง จึงโปรดเกล้าฯให้ “มิวเซียมหลวง” ณ ศาลาสหทัยสมาคมหรือหอคองคอเดีย ในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแสดง

พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ

สมัยรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชมณเฑียรสถานในพระราชวังสถานมงคลทั้งหมดจัดตั้งเป็น “พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร” และประกาศตั้งเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร” เมื่อปี พ.ศ.2477 การจัดแสดงแบ่งเป็นเรื่อง

ห้องอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์

ประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” อาคารพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน) ร่วมค้นหาที่มาของประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่รุ่งเรืองของไทย ผ่านศิลปโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกสมัยที่พบในประเทศไทย ตามลำดับเวลาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี (เขมรในประเทศไทย) สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

ห้องนาฏดุริยางค์

ประณีตศิลป์สืบสมัย ชมงานประณีตศิลป์ชิ้นเอกที่จัดแสดงภายในหมู่พระวิมานพระราชฐานชั้นใน อันเคยเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหลายพระองค์ และงานประณีตศิลป์ โดยจัดแสดงเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ เครื่องคชาธาร เครื่องสูง เครื่องนาฏดุริยางค์ เครื่องถ้วย เครื่องโลหะ เครื่องราชยานคานหาม เครื่องไม้แกะสลัก ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา เครื่องมุก และเครื่องอาวุธ เป็นต้น

ห้องประวัติศาสตร์โบราณคดีรัตนโกสินทร์

ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยสืบสาน (ส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี อาคารมหาสุรสิงหนาทและอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์) ศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย เทวรูปโบราณ ลพบุรี (เขมรในปะเทศไทย) สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

พิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย เดิมเป็น “พระราชวังบวรสถานมงคล” หรือ “วังหน้า” โดยได้ปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑสถานภายหลังเมื่อ “กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ” ทิวงคต ทำให้สถานที่ในพระราชวังบวรสถานมงคลว่างลง “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ย้าย “มิวเซียม” ณ ศาลาสหทัยสมาคม หรือ “หอคองคอเดีย” ในพระบรมมหาราชวัง ไปจัดแสดงที่พระราชวังบวรสถานมงคลเฉพาะด้านหน้า 3 องค์ เรียกว่า “พิพิธภัณฑ์วังหน้า”

ต่อมาพุทธศักราช 2469 “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานหมู่พระวิมานในพระราชวังบวรสถานมงคลทั้งหมดให้เป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพพระนคร” เมื่อพุทธศักราช 2477 จนปัจจุบัน

พิพิธภัณฑสภานแห่งชาติพระนคร เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่สะท้อน%

บริการ
  • บริการฝ่ายบริการการศึกษา
  • บริการนำชมเป็นหมู่คณะ โดยนัดหมาย
  • บริการสื่อโสตทัศนะ โดยนัดหมาย
  • บริการให้ยืมนิทรรศการโดยหมุนเวียน โดยนัดหมาย
  • บริการให้ยืมภาพถ่าย โดยนัดหมาย
  • บริการห้องสมุด วันเสาร์-อาทิตย์ โดยนัดหมาย
อัตราค่าเข้าชม

บัตรปลีกคนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท

***บัตรรวมสามารถเข้าชม พิพิทธภัณฑ์แห่งชาติ พระนคร พิพิทธภัณฑ์แห่งชาติ เรือพระราชพิธี และ พิพิทธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป์ เข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณรและนักบวชในศาสนาต่างๆ

การติดต่อ

ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ : 02-224 1333 โทรสาร : 02-224-9911 ฝ่ายบริการการศึกษา : 02-224-1333 โทรสาร : 02-224-1404 ฝ่ายวิชาการ : 02-224-1402 โทรสาร : 02-224-1402 เวลาทำการ 09.00-16.00 น. ปิดวันจันทร์ วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์