Click and drag
to move panorama

Zoom in / Zoom out

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ศิวโมกขพิมาน

พระตำหนักแดง

พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข โลหศิลป์

พระที่นั่งอุตราภิมุข ห้องผ้า

พระที่นั่งทักษิณาภิมุข นาฏดุริยางค์1

พระที่นั่งบูรพาภิมุข ห้องอาวุธ

พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์
  • ชั้น 1
  • ชั้น 2

ห้องประวัติศาสตร์โบราณคดีรัตนโกสินทร์

ห้องประวัติศาสตร์โบราณคดีอยุทธยา

พระที่นั่งวสันตพิมาน(ล่าง)

พระที่นั่งวสันตพิมาน(บน)

โถงกลางเพื่อไปพระที่นั่งวสันตพิมาน

พระที่นั่งพรหมเมศธาดา(ล่าง)

พระที่นั่งพรหมเมศธาดา(บน)

ห้องปฤษฏางคภิมุข

ห้องมุกเด็จ

ห้องพระที่นั่งภิมุขมณเฑียร

ห้องพระที่นั่งภิมุขมณเฑียร (ชั้นบน)

สวน

สวน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ห้องพระที่นั่งภิมุขมณเฑียร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่บริเวณ “พระราชวังบวรสถานมงคล” หรือ “วังหน้า” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2325 ในคราวเดียวกับพระบรมมหาราชวัง พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชถึง 5 พระองค์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราช พระราชวังแห่งนี้จึงว่างลง จึงโปรดเกล้าฯให้ “มิวเซียมหลวง” ณ ศาลาสหทัยสมาคมหรือหอคองคอเดีย ในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแสดง

พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ

สมัยรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชมณเฑียรสถานในพระราชวังสถานมงคลทั้งหมดจัดตั้งเป็น “พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร” และประกาศตั้งเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร” เมื่อปี พ.ศ.2477 การจัดแสดงแบ่งเป็นเรื่อง

ห้องอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์

ประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” อาคารพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน) ร่วมค้นหาที่มาของประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่รุ่งเรืองของไทย ผ่านศิลปโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกสมัยที่พบในประเทศไทย ตามลำดับเวลาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี (เขมรในประเทศไทย) สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

ห้องนาฏดุริยางค์

ประณีตศิลป์สืบสมัย ชมงานประณีตศิลป์ชิ้นเอกที่จัดแสดงภายในหมู่พระวิมานพระราชฐานชั้นใน อันเคยเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหลายพระองค์ และงานประณีตศิลป์ โดยจัดแสดงเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ เครื่องคชาธาร เครื่องสูง เครื่องนาฏดุริยางค์ เครื่องถ้วย เครื่องโลหะ เครื่องราชยานคานหาม เครื่องไม้แกะสลัก ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา เครื่องมุก และเครื่องอาวุธ เป็นต้น

ห้องประวัติศาสตร์โบราณคดีรัตนโกสินทร์

ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยสืบสาน (ส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี อาคารมหาสุรสิงหนาทและอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์) ศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย เทวรูปโบราณ ลพบุรี (เขมรในปะเทศไทย) สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์

พิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย เดิมเป็น “พระราชวังบวรสถานมงคล” หรือ “วังหน้า” โดยได้ปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑสถานภายหลังเมื่อ “กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ” ทิวงคต ทำให้สถานที่ในพระราชวังบวรสถานมงคลว่างลง “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ย้าย “มิวเซียม” ณ ศาลาสหทัยสมาคม หรือ “หอคองคอเดีย” ในพระบรมมหาราชวัง ไปจัดแสดงที่พระราชวังบวรสถานมงคลเฉพาะด้านหน้า 3 องค์ เรียกว่า “พิพิธภัณฑ์วังหน้า”

ต่อมาพุทธศักราช 2469 “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานหมู่พระวิมานในพระราชวังบวรสถานมงคลทั้งหมดให้เป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพพระนคร” เมื่อพุทธศักราช 2477 จนปัจจุบัน

พิพิธภัณฑสภานแห่งชาติพระนคร เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่สะท้อน%

บริการ
  • บริการฝ่ายบริการการศึกษา
  • บริการนำชมเป็นหมู่คณะ โดยนัดหมาย
  • บริการสื่อโสตทัศนะ โดยนัดหมาย
  • บริการให้ยืมนิทรรศการโดยหมุนเวียน โดยนัดหมาย
  • บริการให้ยืมภาพถ่าย โดยนัดหมาย
  • บริการห้องสมุด วันเสาร์-อาทิตย์ โดยนัดหมาย
อัตราค่าเข้าชม

บัตรปลีกคนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท บัตรรวมคนไทย 60 บาท ชาวต่างชาติ 350 บาท

***บัตรรวมสามารถเข้าชม พิพิทธภัณฑ์แห่งชาติ พระนคร พิพิทธภัณฑ์แห่งชาติ เรือพระราชพิธี และ พิพิทธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป์ เข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณรและนักบวชในศาสนาต่างๆ

การติดต่อ

ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ : 02-224 1333 โทรสาร : 02-224-9911 ฝ่ายบริการการศึกษา : 02-224-1333 โทรสาร : 02-224-1404 ฝ่ายวิชาการ : 02-224-1402 โทรสาร : 02-224-1402 เวลาทำการ 09.00-16.00 น. ปิดวันจันทร์ วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์