Click and drag
to move panorama

Zoom in / Zoom out

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

พิพิธภัณฑแห่งชาติ เรือพระที่นั่ง

แต่เดิมเป็นอู่เรือเก่า ได้รับการปรับปรุงขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อ พุทธศักราช 2517 จัดแสดงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ พร้อมทั้งเรือที่มีโขนเรือ 4 ลำ ประกอบด้วย เรือเอกชัยเหินหาว เรือครุฑเหินเห็จ เรือกระบี่ปราบเมืองมาร และเรืออสุรวายุภักษ์
นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของกระบวนเรือพระราชพิธี ความสำคัญและอื่นๆ ผู้สนใจสามารถมาเยี่ยมชมศึกษาได้ทั้งทางเรือ (ทางน้ำ) ทางบก (ทางรถยนต์)
หรือเลือกศึกษาข้อมูลนิทรรศการ สื่อ สภาพแวดล้อมจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี จากพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Virtual Museum
เพียงท่านคลิกที่ภาพที่ปรากฏ หรือใช้โปรแกรมอ่านสัญลักษณ์ QR Code ก็จะได้เห็นสื่อที่นำเสนอภาพจริง และองค์ความรู้ที่จะทำให้ท่านเข้าใจในเรือพระราชพิธีมากยิ่งขึ้น

เดิมเป็นอู่ หรือ โรงเก็บเรือพระราชพิธี อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวังและกองทัพเรือ เมื่อคราวเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 อู่และเรือพระราชพิธีบางส่วนถูกระเบิดได้รับความเสียหาย สำนักพระราชวังและกองทัพเรือ จึงได้มอบให้กรมศิลปากรทำการซ่อมแซมดูแลรักษาบรรดาเรือต่างๆ ที่ใช้ในพระราชพิธีเหล่านี้ในปี พุทธศักราช 2490

เรือพระราชพิธี เป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาแต่โบราณ มีความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศและทรงคุณค่าในงานศิลปกรรม ทั้งยังนำมาใช้ในการพระราชพิธีต่างๆ กรมศิลปากร จึงได้ขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆ ไว้เป็นมรดกของชาติ พร้อมทั้งยกฐานะอู่เก็บเรือขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ในพุทธศักราช 2517

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี จัดแสดงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9  เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ พร้อมทั้งเรือที่มีโขนเรือ 4 ลำ ประกอบด้วย  เรือเอกชัยเหินหาว  เรือครุฑเหินเห็จ  เรือกระบี่ปราบเมืองมาร และเรืออสุรวายุภักษ์

บริการ
  • บริการนำชมเป็นหมู่คณะ (ต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม)
อัตราค่าเข้าชม
  • บัตรปลีก คนไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท
  • บัตรรวม คนไทย 60 บาท ชาวต่างประเทศ 350 บาท
  • นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
การติดต่อ

80/1 ริมคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-2424-0004
เวลาทำการ ทุกวัน 09.00 – 17.00 น. ปิดวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์