Click and drag
to move panorama

Zoom in / Zoom out

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map
preview map

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระที่นั่ง

แต่เดิมเป็นอู่เรือเก่า ได้รับการปรับปรุงขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อ พุทธศักราช 2517 จัดแสดงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ พร้อมทั้งเรือที่มีโขนเรือ 4 ลำ ประกอบด้วย เรือเอกชัยเหินหาว เรือครุฑเหินเห็จ เรือกระบี่ปราบเมืองมาร และเรืออสุรวายุภักษ์
นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของกระบวนเรือพระราชพิธี ความสำคัญและอื่นๆ ผู้สนใจสามารถมาเยี่ยมชมศึกษาได้ทั้งทางเรือ (ทางน้ำ) ทางบก (ทางรถยนต์)
หรือเลือกศึกษาข้อมูลนิทรรศการ สื่อ สภาพแวดล้อมจริงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี จากพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Virtual Museum
เพียงท่านคลิกที่ภาพที่ปรากฏ หรือใช้โปรแกรมอ่านสัญลักษณ์ QR Code ก็จะได้เห็นสื่อที่นำเสนอภาพจริง และองค์ความรู้ที่จะทำให้ท่านเข้าใจในเรือพระราชพิธีมากยิ่งขึ้น

เดิมเป็นอู่ หรือ โรงเก็บเรือพระราชพิธี อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวังและกองทัพเรือ เมื่อคราวเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 อู่และเรือพระราชพิธีบางส่วนถูกระเบิดได้รับความเสียหาย สำนักพระราชวังและกองทัพเรือ จึงได้มอบให้กรมศิลปากรทำการซ่อมแซมดูแลรักษาบรรดาเรือต่างๆ ที่ใช้ในพระราชพิธีเหล่านี้ในปี พุทธศักราช 2490

เรือพระราชพิธี เป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาแต่โบราณ มีความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศและทรงคุณค่าในงานศิลปกรรม ทั้งยังนำมาใช้ในการพระราชพิธีต่างๆ กรมศิลปากร จึงได้ขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆ ไว้เป็นมรดกของชาติ พร้อมทั้งยกฐานะอู่เก็บเรือขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ในพุทธศักราช 2517

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี จัดแสดงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9  เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ พร้อมทั้งเรือที่มีโขนเรือ 4 ลำ ประกอบด้วย  เรือเอกชัยเหินหาว  เรือครุฑเหินเห็จ  เรือกระบี่ปราบเมืองมาร และเรืออสุรวายุภักษ์

บริการ
  • บริการนำชมเป็นหมู่คณะ (ต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม)
อัตราค่าเข้าชม
  • บัตรปลีก คนไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท
  • นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
การติดต่อ

80/1 ริมคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-2424-0004
เวลาทำการ ทุกวัน 09.00 – 17.00 น. ปิดวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์